• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/17 ساعت 07:54

    داعش مسئولیت انفجار مسجد #شیعیان_قندوز را رسما به عهده گفت.
    تضعیف اقتدار طالبان از یک سو و ایجاد زمینه برای مطالبه عمومی بازگشت آمریکا از سوی دیگر جز اهداف است.آمریکا به دنبال اثبات مفید بودن دوران حضور خود در افغانستان است طالبان باید دولت فراگیر شکل دهد تا گرفتار جنگ داخلی نشود