• فریاد از آن نرگس مستی که تو داری

  آه از دل بیگانه پرستی که تو داری

  ترسم که یک از اهل وفا زنده نماند

  در کشتن این طایفه دستی که تو داری

  اینها را ادیب خوانساری خوانده در شور و صدایش به شعر، شوری دیگر داده.

  #شعر
  #موسیقی_ایرانی