• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/16 ساعت 21:47

    یک جعاله نوشته. بعد یک مبایعه‌نامه برای ملک. ثمن بیع رو، با جعل اون جعاله تهاتر کرده. حالا به بهانه اینکه عامل مورد جعاله رو انجام نداده دادخوست فسخ بیع داده.
    پنجشنبه و جمعه‌ صرف پاسخ به این دادخواست شد که بنظرم روش جدید تامین مالی برخی پروژه‌های ساختمانی با فروش ملک به چند نفره.