• «و من اندیشه‌کنان غرق در این پندارم
    که چرا باغچه کوچک ما …»

    نه ببخشید؛
    که چرا دانشگاه امام صادق، دانشکده هنرهای زیبا یا دانشکده معماری نداشت.