• حامد سلطانی نژاد به عنوان ششمین رئیس سازمان #بورس و اوراق بهادار معرفی می‌شود.

    معرفی رسمی در گرو برگزاری جلسه شورای عالی بورس.

    خبر غیر رسمی است ولی از دو مقام مسئول تائیدیه گرفته شده …