• آیا مشکل وثیقه بانکی روستانشینان در #دولت_جدید حل خواهد شد؟!

    وقتی ۲۷درصد جمعیت کشور در روستاست، به همان میزان باید سرمایه و برنامه کشور به آنها تعلق بگیرد تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد.

    یک مثال: سهم بودجه ورزش بیش از ۴۰ هزار روستای کشور به یک درصد هم نمی‌رسد!

    #روز_روستا