• خوشبختانه امروز عصر به #دوچرخه‌سواری در پارک گذشت و دوست دوچرخه‌سوار حرفه‌ای‌مون، چند نکته مهم به ما آموزش دادند و هر کس به من کلمه‌ای بیاموزد مرا بنده خود ساخته است.