• خبرگزاری #تسنیم می‌گوید #خبرنگار و دبیر در نقل اظهارات سردار #نقدی «اشتباه سهوی» کرده و سردار مرتکب اشتباه نشده است. خوب بود صدای سردار را پخش می‌کردند تا مشخص شود که وی بجای عبارت «ساسانیان کشور را به مغول تقدیم کرد»،چه گفته وخبرنگار واژه ساسانیان و مغول را بر چه پایه نوشته است؟