• تفاوت استاد جامعه شناسی با دیگران در چیست؟ در این که مدعیاتش حداقلی از شواهد تجربی را دارد، هر چند ناکافی یا ناقص.
    بر اساس کدام تحقیق، داده یا آماری نوجوانان و جوانان بسیاری ایران را دوست ندارند؟
    شاید همه دوست نداشته باشند؟ شاید هم تعداد اندکی باشند که صدایشان بلند است.