• در روز آغاز بررسی و تصویب جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بالاخره و پس از گذشت دو ماه از آغاز به کار دولت، دکتر علی سلاجقه، استاد مبرز دانشگاه و از صاحبنظران برجسته در حوزه منابع طبیعی، آب و محیط زیست، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد
    با آرزوی توفیق/۴