• تاحالا دوبار بی‌بی‌سی سر اتفاقاتی که حضور داشتم و گزارش‌هایی نوشته بودم به من پیام داده و درخواست گفت‌وگو کرده بود. من هم از باب فرموده‌ی علی (ع)«التکبر علی المتکبر هو التواضع بعینه»، با ادبیات ابتدای دهه ۶۰ پاسخ دادم و کوبیدم دهن‌شان