• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/15 ساعت 18:40

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  شکستن داس و خرد شدن چکش اتحاد شوروى
  بخش بیست و ششم و بیست و هفتم
  ———-
  http://mohajerani.maktuob.net