• #عبدالرزاق_گورنه ، نویسنده متولد زنگبار برنده جایزه #نوبل ادبیات امسال شد.

    او در سال ۱۹۴۸ در جزیره زنگبار متولد شد.
    خاطره عزیمت (۱۹۸۷)، راه زوار (۱۹۸۸) دوتی (۱۹۹۰) و بهشت (۱۹۹۴) از آثار اوست