• کارت قرمزی که در زندگی می‌گیری هیچ‌گاه مأیوس‌ات نکنه، شاید قدرتی بالاتر با ویدئوچک ورق را برگرداند