• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/07/15 ساعت 23:32

    در حالیکه طرف ایرانی مسلط به زبان دنیا چهار بار تکرار ساسپند رو ندیده، جان کری گفته: ضمن اسقاط کافه خیارات! حله حاجی، بزن قدش