• بسیار امیدواریم که رویکرد دانشی و اجتماع‌محور سازمان، به بسط آگاهی و تحقق حداکثری شفافیت، در همه بخش‌ها و لایه‌ها بینجامد
    مهمترین و اساسی‌ترین نیاز امروز سازمان محیط زیست، ارتقاء سرمایه اجتماعی است که بستگی به میزان مقاومت سازمان در مقابل تخریب سیستماتیک و شبه‌قانونی دارد/۶