• علیرغم تاخیر در معرفی رئیس سازمان و علیرغم دیدن خوابهای پریشان توسط عده‌ای در همین فاصله کوتاه، حضور ایشان را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم محوریت مشارکت مردمی، به عنوان پیشران اجرای برنامه‌ها و اهداف مشترک سازمان و نهادهای مدنی، به یاری پایداری و تاب‌آوری سرزمین بیاید/۵