• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/07/15 ساعت 11:35

    کسب‌وکارها نیاز به توازن هم‌زمان چابکی و ثبات دارند. گاهی چنان بر چابکی تاکید می‌شود که ثبات قربانی می‌شود و گاه برعکس.

    «بازی مرکب» در تک تک صحنه‌ها یادآوری می‌کند: در این بازی خون، حداقل باشکوه بازی کن!
    و درد این است که ما «باشکوه بازی کردن» را فراموش کرده‌ایم!/۱۲