• امروز ایشون رو در قامت جدیدشون دیدم و نشناختم. بعد تمرین توییتر رو باز کردم و چون جناب @jack داره با دقت گوش می‌ده یادآوری کرد که:
    #DaddyGang