• هرچند ما هنوز فکر می‌کنیم بحران آب شوخی است!
    «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» در سال۵۶ در گزارشی از وضعیت تهران، ظرفیت تامین آب تهران برای ۵٫۵ میلیون نفر را مطرح کرد و نسبت به تداوم روند توسعه شهر هشدار داد.
    اما سالهاست که هشدارها باقی است.