• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/14 ساعت 15:22

    امروز به زندگینامه اى که آلکسى تولستوى در باره زندگى پتر کبیر، بنیانگزار روسیه نوین، نوشته است، مراجعه میکردم. همان عهد ٤١ سال پیش، در ذهنم تازه شده بود. به خود گفتم: یافتم!
    مى بایست با تلفیقى از نگاه رولان و تولستوى نوشت! و البته با عنایت حضرت حق، مى بایست، چیز دیگرى نوشت.