• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/14 ساعت 22:15

    اقای @Amirabdolahian عزیز ، یعنی شما این واقعیت بدیهی را نمیدانید که حتی اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ کره ای‌ها بگذارید ، بازهم نمیتوانند پول شما را ازاد کنند ، مگر خدایشان امریکا ، اجازه دهد.
    اروپایی‌ها و حتی چینی‌ها هم نمیتوانند .
    #سریال_کره‌ای