• آخرین نمایشگاه کتاب قبل از نکبت #کرونا کتاب «صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد»را با معرفی @bahmandaroshafa خریدم.
    ایام قرنطینه بخشی از کتاب و اخیرا باقیمانده‌اش را خواندم.
    روایت‌ مستند، زنده و سرشار از جزییات از «بازی بزرگ» در صحنه سیاسی پر از بشکه‌های بار‌وت؛ #خاورمیانه معاصر.