• تهران خلاصه ایران مدرن است با همه تناقضات دنیای مدرن به اضافه توسعه نامتوازن. انباشت امکانات و فرصت‌ها و جاذبه‌ها در کنار فرد گرایی افراطی، ترافیک، آلودگی هوا، صوتی، بصری و …
    با ظاهری که از باطن اش جذاب‌تر است.