• ولی این خوابی که دیشب دیدم و با پایان باز بیدار شدم، از اغلب سریال‌هایی که اخیرا دیدم بهتر بو‌د.