• امروز ۱۴مهر #روز_تهران است و مایلم در روز #تهران از دو استاد فرزانه، دو تهران‌شناس ارجمند یاد کنم.
    از خوشبختی‌های من در سالهای اخیر، فرصت صحبت گاه‌گاه با «سیدمحمد بهشتی» و «اسکندر مختاری»‌ بوده است.
    به گفته نیما:
    «نام بعضی نفرات
    رزق روحم شده است.»