• بامأموریت ویژه‌ای که به معاونین وزارتخانه داده شد مشکل مسیر نوردوز به ارمنستان و کریدور قفقاز رفع و به زودی نیز نقشهٔ ترانزیتی آن منطقه کاملا تغییرخواهدنمود.
    کسانی که دراین خصوص شیطنت کردندبدانند هیچ راهی برای ما بسته نمی‌ماند اما پل‌های شکستهٔ پشت سرآنها به سادگی ترمیم نخواهدشد!