• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/14 ساعت 09:40

    اگر پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر ملاقات با طفل و صدور اجراییه یکی از زوجین همچنان مانع ملاقات شود مرتکب جرم شده و میتوان از او شکایت کیفری کرد. علاوه بر این، میتوان برابر ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، تقاضای بازداشت او را از دادگاه نخستین مطالبه کرد.
    #شدنی‌اما‌دشوار