• شاهد باشید خودشون یک کاری می‌کنند ماهی یک بار اون توییت اعتراضی به فرمانده سپاه یادآوری بشه