• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/14 ساعت 13:45

    پسر آیت‌الله حائری گفته«بسیاری از نقدهایی که اصلاح طلبان به رهبر فعلی انقلاب دارند دقیقا همان نقد به امام هم وارد است اما با چشم بستن بروی همان اشکال،در عملکرد رهبر سابق انقلاب،اشکال را متوجه رهبری فعلی انقلاب مینمایند»

    ترجمه ما از این عبارت:
    جرم رهبری فعلی پیمودن راه امام است