• بدلیل امکان انتقال برخی از بیماریهای مشترک انسان و دام مانند تب کریمه کنگو و … اکیدا توصیه میشود که از مصرف آلایش دام مانند دل و جگر که خارج از سیستم دامپزشکی کشور کشتار و توزیع میشه «خودداری کنید».
    پ.ن: خوردن جگر یار تابع هیچ قانونی نیست.
    جگرتان را معنوی طور …
    #دوست_دارم_زلی