• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/14 ساعت 15:13

    ١-سال هاست، بیش از چهل سال، در اندیشه نوشتن کتابى در باره امام خمینى رضوان الله تعالى علیه هستم. ٤١ سال پیش در آذر ماه سال ١٣٥٩، آیت الله خامنه اى که رئیس کمیسیون دفاع در مجلس اول بودند ، گفتند: مثل کارى که رومن رولان در باره گاندى کرد، شایسته است، در باره امام، کتابى نوشته شود.