• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/13 ساعت 12:22

    قرارداد دارای ارکانی است که حتی پس از انفساخ پابرجا هستند. مثل لزوم استرداد ثمن و مبیع. یا ایجاد رابطه حقوقی برای ذی‌سمت بودن بین متعاملین. بنظرم شرط داوری هم جزء این ارکان است. با انحلال عقد، امکان مراجعه طرفین به داور از بین نمی‌رود.