• ایران کم‌ترین میزان تعطیلات را در میان کشورهای جهان دارد. مشکل تعطیلات در کشور زیاد بودن تعطیلات یا تعطیل بودن یا نبودن یک روز مشخص نیست.
    مشکل تداخل، بی نظمی و نابسامانی تعطیلات است که هم نظم کاری را مختل می‌کند هم منافع ناشی از سفر و رونق بخش خدمات را.