• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/13 ساعت 20:04

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  شکستن داس و خرد شدن چکش شوروى
  بخش بیست و سوم تا بیست و پنجم
  ——-
  http://mohajerani.maktuob.net