• ویکتور هوگو اندیشمند کاتولیک فرانسوی در کتاب افسانه قرون، بخش سوم، قصیده‌ سال نهم هجرت می‌نویسد:

    …و آنگاه پیامبر اسلام پرچم را به پرچم‌دارش علی سپرد و وصیت نمود:
    این آخرین سپیده‌دم عمر من است؛
    خدایی بجز خدای یگانه نیست؛
    در راهش تلاش کن …

    #MuhammadForAll