• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/13 ساعت 20:49

    مسئول نمایندگی دفتر مذکور به تسنیم گفته هم دفتر هم حسینیه بسته شد اما سفیرمان می‌گوید حسینیه بسته شده