• صاحب یک برند چند میلیاردی برای چند درصد سود بیشتر از آشغال گوشت در تولیدات خود استفاده نمیکند.نتیجه گیری: اگر از محصول خاصی شناخت کافی ندارید تا حد زیادی برندها میتوانند به سلامت خرید شما کمک کنند.
    پ.ن: داشتن اطلاعات کافی علمی یا شناخت مقدم بر این روش است.پایان
    #دوست_دارم_زلی