• از من به شما نصیحت؛ قدر کسانی که توی زندگیتون هستن و بهتون می‌گم زیاد سفارش نده با همین سیر می‌شی رو بدونین. #زندگی