• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/13 ساعت 19:02

    یک فامیل داریم نه اعتقاد به واکسن داره نه ماسک و نه هیچ چیز دیگه! تا حالا هم سه بار کل خانواده را راهی بیمارستان کردن!
    نمیدانم باید بهش به چه زبانی گفت! ایکاش جایی بود میشد برخورد کنه!