• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/13 ساعت 23:19

    پدر بی تجربگی بسوزد؛ سعید محمد فکر می‌کرد با آن کارت‌ها می‌تواند قمار برنده انجام دهد، روزگار نشانش داد که آن کارت‌ها ورق بازی قمار نیستند بلکه سند معامله‌اند. بنده خدا تازه دارد فرق معامله و قمار را در زمین سیاست یاد می‌گیرد.