• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/07/12 ساعت 14:04

    کی آدم می‌شید که همه چیز را با هم قاطی نکنید و مدام گودرز را به شقایق ربط ندهید. چهل سال است همین نگاهتان این مملکت را به این روز انداخته.