• نظر عباس عبدی درباره قیمت گذاری خودرو:
    زیان خودروسازان به دلیل نرخ‌گذاری نیست.خودرو‌سازان بعضا از قیمت‌گذاری سود هم می‌‌برند! خودرو نان نیست که مصرف کننده نهایی ارزان بخرد و بخورد

    http://bourse۲۴.ir/news/۲۲۷۲۱۲