• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/12 ساعت 15:29

    #اسلام و #دموکراسی در #ایران؛ پژوهشی در سیر مجادلات #فقها و #روشنفکران دربارۀ نقش آرای مردمی در #حکمرانی | نویسنده: امیر دبیری‌مهر | چاپ اول | نقد فرهنگ | ۱۴۰۰ |
    برای خرید این کتاب روی لینک زیرکلیک کنید
    https://naqdefarhang.com/product/٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۸-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪۹B-٪D۹٪BE٪DA٪۹۸٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C/…