• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/07/12 ساعت 22:37

    کلی پیگیر کارهای اربعین من بود و گفت هر طوری هست با هم بریم پیاده‌روی، بعد از دو سال و بدون هیچ عارضه و علامتی پی‌سی‌آرم مثبت شد و موندم تهران :)))