• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/12 ساعت 17:41

    ثانیا روش تحقیق در این کتاب نواورانه است و بجای هر گونه پیش داوری و حتی داوری ایدیولوژیک ، حزبی و جناحی مبتنی بر واقعیت‌های غیر قابل انکار ، ارای فقها و روشنفکران را در دسته بندی‌های منطقی در کنار هم قرار داده است که شرح ان اینجا ممکن نیست