• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/07/12 ساعت 02:53

    آقای خدادی در معاونت مطبوعاتی، فردی پخته و با تجربه بود و رسانه شناس؛ آقای مهدی پور هم نشان داده یک رسانه‌ای تحول گرا است و با حضور ایشان میتوان به ریل گذاری صحیح و کمک به بهبود کیفیت رسانه‌های کشور امید داشت
    @fmahdipour