• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/11 ساعت 11:17

    خرازی درتوجیه انتصاب عراقچی به دبیری شورای راهبردی، مصاحبه کرده وضمن اعتراف به اینکه انتصاب او بدون رای گیری اعضا بوده، همه چیز را گردن رهبری انداخته وگفته نظرایشان این بود ازعراقچی استفاده شود!

    همانطورکه برجام را پروژه رهبری معرفی میکردند، انتصابهایشان راهم گردن ایشان میندازند