• یه زمانی محمدعلی رامین شد معاون مطبوعاتی ارشاد و برای ماهایی که اون زمان رو درک کردیم تقریبا غیرقابل باور است یکی مثل @fmahdipour به این سمت منصوب بشه. کسی که از خبرنگاری شروع کرد و ده‌ها تجربه‌ی مدیریتی رسانه‌ای داره
    امیدوارم موفق باشد