• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/11 ساعت 22:59

    مساله فراتر از قهرمانی حسن یزدانی و امیرحسین زارع در کشتی است.

    دعوا، دعوای ما میتوانیم و احیای روحیه قهرمانی ملت ایران در تمام عرصه هاست. چه کشتی و فوتبال، چه سیاست و اقتصاد.